Hard talk

photo/collage

[2011-12-01]

Mateo Zareba

Seen in Esze on Kazimierz.

Cracow - Poland

[ Tags: esze, cracow, poland, collage ]